آهنگ همه آبی محمد نوری

همه آبی

محمد نوری

آمده باد صَبا، بگُشا پنجره ها را
آسمان ها هَمه آبی
لاله ی سُرخ چمن، شعر آزادیِ مرا
می سَراید همه آبی!!!!!

پَر پروازِ منی!! معنیِ راز مَنی
یادِ خورشید و ماه، همه آوازِ منی تــو
چشمِ گُل، مانده به دَر
همه جا رنگِ سحر، را می نویسد همه آبــی
تو عروسِ چَمنی!!! تو گُل یاسمنی!!!

تو سِپیده، تو سِپیدار
سبزه ها را لبِ آب، بویِ گُل برده به خواب
آب با نوازشِ صبح بیدار
پرَ پروازِ منی!! معنی رازِ مَنی!!!!!
یادِ خورشید و ماه، همه آوازِ منی تــو

چشمِ گُل، مانده به دَر
همه جا رنگِ سحر، را می نویسد همه آبــی
تو عروسِ چَمنی!!! تو گُل یاسمنی!!!
تو سِپیده، تو سِپیدار

هَمرهِ گُــــل سوی بهـــــار
هَمدمِ گُل روی بهار
گُل همه گُل، بوی بهار با ترانـــــه
گُل همه گُل مستِ بهار!!!!!!

دامنِ گُل، دستِ بهار
پَرپَر گُل مستِ بهار عاشقـــانه
هَمرهِ گُل سوی بهـــــار
هَمدمِ گُل روی بهار!!!!!
گُل همه گُل، بوی بهار شاعرانــــه

آمده باد صَبا، بگُشا پنجره ها را
آسمان ها هَمه آبی
لاله ی سُرخ چمن، شعر آزادیِ مرا
می سَراید همه آبی!!!!!

پَر پروازِ منی!! معنیِ راز مَنی
یادِ خورشید و ماه، همه آوازِ منی تــو
پرَ پروازِ منی!! معنی رازِ مَنی!!!!!
باغِ زیبای منو، همه آوازِ منی تــــو
کلمات کلیدی :
--:--
--:--