آهنگ خموشی های ساحل محمد نوری

خموشی های ساحل

محمد نوری

شَب پریشان می خرامد در خَموشیهای ساحل!!
می تَپد در سینه ام دل تو می آیـــی!! تو می آیـــی!
می تراود عَطر بوسه از گل سُرخ لبانت
می درخشَد دیدگانت چه زیبایـــی!! چه زیبایـــی!!
می گُشایی پرده راز!! با نگاهی پر زِ تشویش!!
من به گوشَت می سُرایم!! نَغمه ای از غَم خویش!!
دَر خموشیهای ساحِل!! این مَنم تنهای تنهــا!!
خُفته در آغوش رویا! چه رویایـــی!! چه رویایـــی!!
شَب پریشان می خرامد… در خَموشیهای ساحل!!
می تَپد در سینه ام دل! تو می آیـــی!! تو می آیـــی!!
می تراود عَطر بوسه! از گل سُرخ لبانت!
می درخشَد دیدگانت! چه زیبایـــی!! چه زیبایـــی
--:--
--:--