آهنگ باران محمد نوری

باران

محمد نوری

وااای بـــــــاران!! بـــاران
با صلح می بارد
وااای بــــــــاران!! بـــاران!

شیشه ی پنجره را باران شُست
از دل من امّـــــا!!!
چه کسـی نقش تو را، خواهد شست
چه کســی نقش تو را، خواهد شست

تو گُل سرخ منی
تو گُل یاسمنی
تو چنان شَبنم پاک سَحری
نه از آن پاک تری

تو چنان شَبنم پاک سَحری
نه از آن پاک تری

ای خدااا… آخر چه کَس باور کرد؟
جنگل جانـَـــم را….
آتش مِهر تو؛ خاکستر کرد
آتش مِهر تو؛ خاکستر کرد

تو گُل سرخ منی
تو گُل یاسمنی
تو چنان شَبنم پاک سَحری
نه از آن پاک تری

تو چنان شَبنم پاک سَحری
نه از آن پاک تری

تو بَهاری
تو بَهــــــاری
نه بهـاران از توســــت
کلمات کلیدی :
--:--
--:--