آهنگ سفر برای وطن محمد نوری

سفر برای وطن

محمد نوری

ما برای پرسیدن نامِ گلی ناشناس؛ چه سفرها کرده ایم!
چه سفرها کرده ایم…
ما برای بوسیدنِ خاکِ سرِ قله ها؛ چه خطرها کرده ایم!
چه خطرها کرده ایم…
ما برای آن که ایران؛ خانه ی خوبان شود…
رنجِ دوران برده ایم… رنجِ دوران برده ایم…
ما برای آن که ایران؛ گوهری تابان شود…
خونِ دل ها؛ خورده ایم… خونِ دل ها؛ خورده ایم…
ما برای بوییدنِ بوی گلِ نسترن؛ چه سفرها کرده ایم!

چه سفرها کرده ایم…
ما برای نوشیدنِ شورابه های کویر؛ چه خطرها کرده ایم!
چه خطرها کرده ایم…
ما برای خواندنِ این قصه عشق به خاک؛ رنجِ دوران برده ایم…
رنجِ دوران برده ایم…
ما برای جاودانه ماندنِ این عشقِ پاک؛ خونِ دل ها؛ خورده ایم…
خونِ دل ها؛ خورده ایم…
--:--
--:--