آهنگ گیلان جان محمد نوری

گیلان جان

محمد نوری

باز می دیل یاد از گیلان جان بُوکود
بیا گوش بدن؛ می ترانه
باز می دیل یاد از گیلان جان بُوکود
بیا بیا گوش بدن؛ می ترانه می ترانه


باز می دیل یاد از گیلان جان بُوکود
بیا گوش بدن؛ می ترانه،،، می ترانه،،، می ترانه
گیلان جان!! گیلان!! اوی گیلان!!
تاج سره، خوشگلان

چی خوش و خرم رو داری!
بری دل؛ جه خوبان
جور سبزه پیرهن داری!
جیر آبی؛ دامن داری،

با اه سبز و آبی ایسی!! آفتابی به دوران
آه چه جانانه؛ هم خانه داره می دیل!
آه چه جانانه؛ هم خانه داره می دیل!
آه چه جانانه؛ هم خانه داره می دیل!

گیلان جان!! تی گیل گل واکود
تی خورشید؛ اَه سنبل چاکود
تی گلاب؛ میشینه می گل وآب
تی شینه؛ گیلان جان!! اووووی… گیلان جان

مبــادا تی روشن کلان
اااوی گیلان جان!! خاموش ببه
مبــادا تی شیرین؛ نامه هیچکس ته فراموشش ببه
گیلان جان!! به گیلان باموم، بهار در زمستان باموم


بی مهری نداره!! همیشه بهاره،
ااوی گیــلان!! جان گیــلان
ااوی گیلان… گیلان
اوی گـــــــیلان!!… جــــان گــــــــیلان
کلمات کلیدی :
--:--
--:--