آهنگ یک شب خوش محمد نوری

یک شب خوش

محمد نوری

شب شُده روشن،،،!! چون دل روشنِ من
خیزد، از بیشه و گلشن
نَغمه ی طرب، مُرغک عاشق!! آمده خوش، به سخن
نَغمه اش برده دِل از من
بانگ مُرغ سَحر… از سرور دِگر، مژده میدهد امشب!!!!

چِشمک اَختر، گَردش باد صبا
عطر جـــان، خبر گلهـــــا میدهد چه خبر،،،؟؟
مَه که با شادی مینگرد؛ سوی مــا
با چه چِهره زیبــا… این همه اَثری دارد و خبری از سَعادت دیگر!!!

اِمشب به بَغلم شاید… او می آید چو نَسیم سَحر
شاید زِ سفر یارم آید!! امشب آن افسونگر
بَلخ هم شده یار امشب!! بیداریم شب شده فِتنه به خاک!!!!
بِنگـــــر!!! که نِگــــارانم دل در آمد!! فرصت در یـــــاد

چِشمک اَختر، گَردش باد صبا
عطر جـــان، خبر گلهـــــا میدهد چه خبر،،،؟؟
مَه که با شادی مینگرد؛ سوی مــا
با چه چِهره زیبــا… این همه اَثری دارد و خبری از سَعادت دیگر!!!
کلمات کلیدی :
--:--
--:--