آهنگ پشت دریاها محمد نوری

پشت دریاها

محمد نوری

قایقی خواهم ساخت!! خواهم انداخت به آب!
دور خواهم شد!! دور خواهم شد!! از این خاک غریب!
که در آن، هیچ کسی نیست!
که در بیشه ی عشق!! در بیشه ی عشق!
قهرمانان را…قهرمانان را… بیدار کند!!

پشت دریاها شهری ست، که در آن!
وُسعتِ خورشید، به اندازه ی چشمان سحرخیزان است!!
وُسعتِ خورشید، به اندازه ی چشمان سحرخیزان است!
به اندازه ی چشمان سحرخیزان است!!

همچنان خواهم خواند!! همچنان خواهم رانـــد!!
همچنان خواهم خواند!! خواهم رانـــد!!
خواهم خواند… خواهم راند!!
خواهم خواند… خواهم راند!!
قــــایقی بـــاید ساخت!!

همچنان خواهم خواند!! همچنان خواهم رانـــد!!
همچنان خواهم خواند!! خواهم رانـــد!!
خواهم خواند… خواهم راند!!
خواهم خواند… خواهم راند!!
قــــایقی بـــاید ساخت!
کلمات کلیدی :
--:--
--:--