آهنگ بت ها اجرای زنده علیرضا عصار

بت ها اجرای زنده

علیرضا عصار

با سختیِ بت‌ها چه باید کرد با این تَشَتُت‌ها چه باید کرد
گیرم تفاوت‌ها نمایان شد با بی‌تفاوت‌ها چه باید کرد
با مردمی که سیل را هر سال بر گردنِ قسمت می‌اندازند
دنیای‌شان را می‌دهند اماقبل از دعا یک سد نمی‌سازند
ما مردمانی عاشق کوروش ما قومِ در تاریخ جا مانده
جداً کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خوانده
ما فخرمان فرهنگ دیروز است انکار هر یک درد تسکین است
باید پذیرفت این حقیقت را امروز ما فرهنگمان این است
تا زخم را گردن نمی‌گیریم این زخم‌های کهنه پابرجاست
ما بیشتر دنبال توجیه‌ایم این فرق ما با مردم دنیاست
جداً اگر ما فخر دنیاییم از مردم دنیا چه باید گفت
من می‌پذیرم که بدبینم تو جای من، از ما چه باید گفت

با سختیِ بت‌ها چه باید کرد با این تَشَتُت‌ها چه باید کرد
گیرم تفاوت‌ها نمایان شد با بی‌تفاوت‌ها چه باید کرد
با مردمی که سیل را هر سال بر گردنِ قسمت می‌اندازند
دنیای‌شان را می‌دهند اماقبل از دعا یک سد نمی‌سازند
ما مردمانی عاشق کوروش ما قومِ در تاریخ جا مانده
جداً کدام از ما فقط یک بار یک خط از آن تاریخ را خوانده
ما فخرمان فرهنگ دیروز است انکار هر یک درد تسکین است
باید پذیرفت این حقیقت را امروز ما فرهنگمان این است
--:--
--:--