آهنگ اگر تو آمده بودی محمد نوری

اگر تو آمده بودی

محمد نوری

اگر تو آمده بودی!!! بَهار می آمد، بَهار با همه ی برگ و بار می آمــــد
گلوی زمزمه پُر می شد از ترانه ی!!! رود تَرنمـــــی، به لبِ جویبار می آمد

اگر تو آمده بودی،،، بهار می آمد زمانه!!! با دلِ عاشق کنـــار می آمد
اگر تو آمده بودی!!! بهار می آمد زمانه،،، با دلِ عـــــاشق کنار می آمـــــد

هزار شاخه غزل، چون انــــار گُل می کرد!!!
دل شکسته ی ما هم؛ به کار می آمد

هزار شاخه غزل، چون انــــار گُل می کرد!!!
دل شکسته ی ما هم؛ به کار می آمد

اگر تو آمده بودی!!! بَهار می آمد، بَهار با همه ی برگ و بار می آمــــد
گلوی زمزمه پُر می شد از ترانه ی!!! رود تَرنمـــــی، به لبِ جویبار می آمد

اگر تو آمده بودی،،، بهار می آمد زمانه!!! با دلِ عاشق کنـــار می آمد
اگر تو آمده بودی!!! بهار می آمد زمانه،،، با دلِ عـــــاشق کنار می آمـــــد
--:--
--:--