آهنگ ای دیار خوب من محمد نوری

ای دیار خوب من

محمد نوری

اِی دیار خوب من!! همیشه جاوید
اِی شکوه بی کران،،، همیشه خورشید
من زمین تشنه ام!! تویی تو باران
من خزانی بی فروغ،،، تویی تو بهاران
اِی طلوع بی غروب!! باران نوبهار
به چشم من بتِاب،،، به وجودم بِبار
اِی ترانه ی درود!! بر لب با بمان
تو صدای بودنــی،،، صدای عاشقــــان

اِی دیار خوب من!! تو تسّلایی
فُروزان ستاره،،، درامروز و فردایی
از تو با گُفتنم!! ای سُرودم تو
گُفتن و شکُفتنم،،، بود و نبودم تو
اِی طلوع بی غروب!! باران نوبهار
به چشم من بتاب،،، به وجودم ببار
تو امید جاودان!! من از تو لبریز
اِی دیـــار خوب من،،، تو عزیــــزی عزیــــــز
--:--
--:--