آهنگ شبهای تهران محمد نوری

شبهای تهران

محمد نوری

شب های تهران، زیبــاست!! زیبــاست
زیباترین؛ شبهای دنیاست
در آسمانش، هــر شب!! هــرشب
نور اُمید و عشق و رویاست

در کوچه هایت؛ خانه هاا خوابنـــد
یاد نَسیم و یاد مَهتابند
در کوچه هایت؛ خانه هاا خوابنـــد
یاد نَسیم و یاد مَهتابند
در کوچه هایت؛ خانه هاا خوابنـــد
یاد نَسیم و یاد مَهتابند

امّا تو بیداری!! ااای شهر بی خواب
در خلوت شب ها… در نور مهتاب
شهر من هر شب؛ چون آسمـــان است
غَرق پولک ِستارگان است
شهر من هر شب؛ چون آسمـــان است
غَرق پولکِ ستارگان است

در گوشه ی هر قلــبی… عشــقی
در هر نگاهـی… مهر یـاران
در رنگ مهتاب… پـــاییزی
صَد خاطـره؛ از روزگاران

از کهکشان ها، پُرسی نِشانم
رویای… شب های تهرانم
از کهکشان ها، پُرسی نِشانم
رویای… شب های تهرانم
از کهکشان ها، پُرسی نِشانم
رویای… شب های تهرانم

اِی شهر خوب من!! اِی شهر زیبـــا
من با تو میمانم… اای شهر رویـا
شهر من هر شب؛ چون آسمـــان است
غَرق پولکِ ستارگان است
شهر من هر شب؛ چون آسمـــان است
غَرق پولکِ ستارگان است
کلمات کلیدی :
--:--
--:--