آهنگ چوپان محمد نوری

چوپان

محمد نوری

میرسَد از دوور… صدای ســــاز مَرد چوپان،،
صِـــدا ، صِدای مهتــاب،،،!
اُمیـــد، اُمید که جاودان شود بَهـــــاران،،
صداااا؛ صدای آفتــاب،،،!!

واای به سرزمین خورشید!! شکوه لاله ها چه زیباست،،
با گُل سپید مَهتاب… طلوع زندگی چه زیباست،
وااااای….!!

غُنچه ی زندگی؛ بر لبم میزند جَوانه،
مَنو بَهــار پُر ترانه،
مَنو اُمیدِ بی کــــــــرانه،

واای به گوش من می آید… صدای ساز مَرد چوپان
وای چه قِصّــه ها می گوید!! زِ لاله ی سُرخ بهــــاران
دریــا!! دریــا!! نَوازش صدای باران… لاله به صَحــــرا پاشید

پَرواز و پَرواز!! پَرستو های بی آشیان…!!! سوی چَشم خورشید
واااای به سرزمین خورشید!! شُکوه لاله ها چــه زیباست
با گُل سِپید مَهتاب… طُلوع زِندگی چه زیباست

واای زندگی آبیِ بی کرانِ قصّه ی بهارِ!!! رَخشان بود هَر سو ستاره
مَن و تولّد دوبـــاره
واااای به گوش من می آید… صدای ســــاز مَرد چوپان
وای چه قِصّــه ها می گوید!! زِ لاله ی سُرخ بهاران
کلمات کلیدی :
--:--
--:--