آهنگ مرغ عشق محمد نوری

مرغ عشق

محمد نوری

اِی مُرغ عشق از دِل من بگــــو
از دِل من مُشکلِ من بگــو

نَغمه سرای من!! نه بگو شاه سخن!
قصه ی او بگو… بی مهریَش مو به مو

شده روز و شب غَم او یــار من
تو مَگر شوی غَم خوار من

چراا شد او بَهانه جو ؟؟
سُخنی از او به کَس نگفته ام

چه شِکوه ها از او به دل نهفته ام!
شِکوه های من با زیر و بَم بگو

چون عاشقی تو هم، با سوز و غَم بگــــو بگــــو
مهربـــــانم!! هم زبـــــانم!
کلمات کلیدی :
--:--
--:--