آهنگ تا تو بودی محمد نوری

تا تو بودی

محمد نوری

تا تو بودی دَر کِنارم
کوه و دشت و آسمان؛ رَنگی دِگر داشت
ساز پُر شور مَن!! آهنگی دِگر داشت

تا تو بودی، چِهره گُل تازه تَر بود
آسمان ها از ستاره!! پُر گُهر بود
تا تو بودی،،!! خنده بود و آرزو بود
هر چه بود از عِشق و مَستی؛ گفُتگو بود

بی تو دارد، دُنیا به چَشم مَن
رَنگ غَم؛ به خدااا غَم دارد هَمه جا
لَبخند من می گُریزد،، از لَب مَن
شُعله های دِل !!می ریزد از لَب مَن

باز آ بِنگر!! دور از تـو دِگر
لَبخند من می گُریزد،، از لَب مَن
شُعله های دِل !!می ریزد از لَب مَن

ی تو دارد، دُنیا به چَشم مَن
رَنگ غَم؛ به خدااا غَم دارد هَمه جا
لَبخند من می گُریزد،، از لَب مَن
شُعله های دِل !!می ریزد از لَب مَن

باز آ بِنگر!! دور از تـو دِگر
لَبخند من می گُریزد،، از لَب مَن
شُعله های دِل !!می ریزد از لَب مَن
کلمات کلیدی :
--:--
--:--