آهنگ بیگانگی ها محمد نوری

بیگانگی ها

محمد نوری

مُشکل چه بشنوی عزیزم!!!
شعر من و ترانه ی من!!!…
گُم میشود در این هیاهو، آواز عاشِقانه ی من!!!…
گُفتم که تا ترانه هــــایم، از باغ و گُل سُخن بگویــــد…
امّا به باغ ما دریغا!!!
جُز گل کاغذی نَروید…
آه اِی دل… تو میگفتی که یک دلیل، پیدا شود با تو بمـــاند…
آه افسوس!! در این بیگانگی ها…
کسی قَدر تو را نداند!!…

خاموشی گرفته عِشق رو بی اون…!!
بی اون چِه ها بر ما گُذشتــه!!
آه!! اِی دل مَشو عــــاشق… که دیگر دوران عاشق هـــا گُذشته
مُشکل چه بشنوی عزیزم!!!
شعر من و ترانه ی من!!!…
گُم میشود در این هیاهو، آواز عاشِقانه ی من!!!…
گُفتم که تا ترانه هــــایم، از باغ و گُل سُخن بگویــــد…
امّا به باغ ما دریغا!!
جُز گل کاغذی نَروید…
آه!! اِی دل مَشو عــــاشق… که دیگر دوران عاشق هـــا گُذشته…
کلمات کلیدی :
--:--
--:--