آهنگ جمعه بازار محمد نوری

جمعه بازار

محمد نوری

ساز ناقاری، جمعه بازار…
جومبن دیلا های!!! جومبن دیلا های!!! جان، جان…
سیمور و دالور، ذوق دیدار…
جومبن دیلا های !!!جومبن دیلا های!!!! جان، جان…
ساز ناقاری، جمعه بازار…
جومبن دیلا!!!! جومبن دیلا های!!!!! جان، جان…
سیمور و دلور، ذوق دیدار…
جومبن دیلا!!!! جومبن دیلا های!!!! جان، جان…
تا آیم خون فوتورک، تی جور…
بشین وسی تربکنم، گرابزن…
دورا بونداک، فن لاکتیکول…
دچن وسی تربکنم گــــرابزن…
شب خیزد غم دارم!!! چه کنم من؟؟!!…
فردا گلم تیشکای، واکنم من…
روز بینم، تی چوم پاچ کلای…
بازی دیمی بگو لال، به لب نتانم لابزن…
تو میمانستانی!! من تیمانستانم!!…
آخر چی واو به کارات، وی بی سبک بار یار…
بزار چی ببگ ندارم، گب گــــویم به آیتا بیــــدار…
گم هو سوبی، باز بینم نتانم گرابزن…
ساز ناقاری، جمعه بازار…
جومبن دیلا!!! جومبن دیلا!!! جان، جان…
وعده گاه عشق و شوق دیدار…
جومبن دیلا!!! جومبن دیلا های!!! جان، جان…
رنگ به رنگ می شویم، وقت دیدار…
با سکوت ما، درد ما شود افزون…
کی شود راز خود را بگوییم؟؟!…
ای امید من کی روی از دلم بیرون!!!
از شیدا رای، صحبت نداریم…
با دیداری شویم، هر دو گلگون…
بر دهانم نگاهت، همه رو…
زان نگاه تو لحظه لحظه، شوم افزون…
تو که مثل منی من که مثل توام!!!…
نمیدانیم از این کار…
کی میشویم سبک بار؟؟!!…
کنیم آغاز گفتـــار، هرچه بادابـــــاد…
حرف نگفته را گویم، به محض دیدار…
گر چه این قرار گشته، هرشب و روز تکــــرار…
ساز ناقاری، جمعه بازار…
جومبن دیلا!!! جومبن دیلا!!! جان، جان…
سیمور و دلور، ذوق دیدار…
جومبن دیلا!!! جومبن دیلا!!! جان، جان…
کلمات کلیدی :
--:--
--:--