آهنگ نوازش باران محمد نوری

نوازش باران

محمد نوری

شب پُر از نوازش باران هــا!!! من تهُی تر از همیشه
در شَب نگاه تو می بینم
غَــم نشسته پشت شیشه
من تُهی تر از همیشه!! بر دریچه دِلم می بارد

یاد تو همچون باران
در میان کوچه زیر باران
می گردم من سرگردان!!!
من تُهی تر از همیشه
من تُهی تر از همیشه

اِی که از تو مانده، تنها بر جــا
در قَلبم درد و حسرت
تو برو دِگر که من میمــــانم

دور از تو دَرین غُربت
شب پُر از نوازش باران هــا!!! من تهُی تر از همیشه
در شَب نگاه تو می بینم
غَــم نشسته پشت شیشه
کلمات کلیدی :
--:--
--:--