آهنگ اي يار بي زنهار من مهسا وحدت

اي يار بي زنهار من

مهسا وحدت

اي يار من اي يار من اي يار بي زنهار من
اي دلبر و دلدار من اي محرم و غمخوار من
اي در زمين ما را قمر اي نيم شب ما را سحر
اي در خطر ما را سپر اي ابر شکربار من
خوش مي روي در جان من خوش مي کني درمان من
اي دين و اي ايمان من اي بحر گوهردار من
اي شب روان را مشعله اي بي دلان را سلسله
اي قبله هر قافله اي قافله سالار من
هم رهزني هم ره بري هم ماهي و هم مشتري
هم اين سري هم آن سري هم گنج و استظهار من
چون يوسف پيغامبري آيي که خواهم مشتري
تا آتشي اندرزني در مصر و در بازار من
هم موسيي بر طور من عيسي هر رنجور من
هم نور نور نور من هم احمد مختار من
هم مونس زندان من هم دولت خندان من
والله که صد چندان من بگذشته از بسيار من
گويي مرا برجه بگو گويم چه گويم پيش تو
گويي بيا حجت مجو اي بنده طرار من
گويم که گنجي شايگان گويد بلي ني رايگان
جان خواهم وانگه چه جان گويم سبک کن بار من
گر گنج خواهي سر بنه ور عشق خواهي جان بده
در صف درآ واپس مجه اي حيدر کرار من
--:--
--:--