آهنگ لالایی محمد نوری

لالایی

محمد نوری

سر خونه ی دلم!! لونه ی غَمم؛ یاد او نشسته
یاد تسمه و تُفنگ… قطار فِشنگ… مادیون خسته!!!!
سر سنگ چشمه ها؛ توی دره ها، جاده های باریک
در اون شب های بارون!! چیک چیک نودون کوچه های تاریک!!!!

لا لای لای آآخ لا لای لای…
بخواب نُقل و نَمکدون، بخواب غُنچه ی زمستون!!!
الان پُشت شیشه ها؛ روی چینه ها، گُربه بیداره
صدای چَرخای گاری؛ پای فراری، پُشت اون دیواره!!
لا لای لای لالای لای

بابات گرمِ شکاره!! برَات سوغاتی میاره…
کُره اسب زین طلا، عروس صحرا، پَری بیابون…
یال خونی شیرا؛ روی شونه هاش، اُفتاده پَریشون…

لا لای لای گل انار…
مونده یادگار از بابای پیرت!!!
که یک شو به کوه و دشت
رفت و برنگشت منو کرد اسیرت!!!!

براش مَهتاب اِیوون؛ کَبک کوهستون، گریه کردن از غَم…
رو طاق چکمه و شمشیر!!! زین اَسب پیر…
وااااای مونده غَرق ماتم!!!!…

لالای لای لالای لای…
بخواب شاخه ی نیلوفر؛ بخواب ناز دِل مادر!!!
براش دَستمال سِفید؛ از سرِ دَستا، پَرگرفت و رقصید
آبِ زیر پُل نالید!! شَبپره نخوابید؛ سَر نَزد خورشید!!!!!
لا لای لای… آآخ لا لای لای

بابات گرمِ شکاره!! برَات سوغاتی میاره
کُره اسب زین طلا، عروس صحرا، پَری بیابون
یال خونی شیرا؛ روی شونه هاش، اُفتاده پَریشون

لا لای لای آآخ لا لای لای
بابات گرمِ شکــــاره!! برَات سوغــــاتی میاره!!!…
کلمات کلیدی :
--:--
--:--