آهنگ فتوای تاک علیرضا عصار

فتوای تاک

علیرضا عصار

قحطی برای پرنده اگر دانه می‌شود
روزی پدر صاحب یک‌خانه می‌شود

دقت کن! این قافله هربار عازم است
برخورد دزدها چه‌صمیمانه می‌شود

خون‌ریختن حادثه‌ای دلخراش نیست
وقتی جنون عادت روزانه می‌شود

دیدی از دیدن یک اتفاق بد
آدم چگونه یک‌شبه دیوانه می‌شود

پیداست در قاعده‌ی شهر کورها
یک‌چشم پیش همه دردانه می‌شود

باید به‌منبر چه‌کسی اعتماد کرد
وقتی حدیث وارد افسانه می‌شود

هرجا که ما به‌هم سر زلفی گره زدیم
از نقطه‌های بسته به‌هم شانه می‌شود

وقتی شراب قاعده‌ی اعتقاد شد
مقیاس آبروی تو پیمانه می‌شود

فتوای تاک چیست اگر در حیاط شیخ
انگورهایش همه شاهانه می‌شود
--:--
--:--