آهنگ گلرخ  سحر محمدی

گلرخ

سحر محمدی

دمی با غم به سر بردن
جهان یک سر نمیارزد
به می بفروش دلق ما
کز این بهتر نمیارزد
به می بفروش دلق ما
کز این بهتر نمی ارزد
بیا ای ساقی گلرخ
بیا بر باده ی رنگی
که فکری در درون ما
از این بهتر نمیگیرد
که فکری در درون ما
از این بهتر نمیگیرد
شکوه تاج سلطانی
شکوه تاج سلطانی
که بیم جان در او درج است
کلاهی دلکش است اما
به ترک سر نمیارزد
رقیبم سرزنش ها کرد
کز این باب رخ برتاب
چه افتاد این سر مارا
که خاک در نمی ارزد
--:--
--:--