آهنگ ما را بس سحر محمدی

ما را بس

سحر محمدی

همچو خورشید به عالم نظری ما را بس

همچو خورشید به عالم نظری ما را بس

نفس گرم و دل پر شرری ما را بس

خنده دل گلشن گیتی به گل ارزانی باد

همچو شبنم به جهان چشم تری ما را بس

گرچه دانم که میسر نشود روز وصال

گرچه دانم که میسر نشود روز وصال

در شب هجر امید سحری ما را بس

در شب هجر امید سحری ما را بس

اگر از دیده ی کوته نظران افتادی

اگر از دیده ی کوته نظران افتادی

نیست غم صحبت صاحب نظری مارا بس

نیست غم صحبت صاحب نظری مارا بس

در جهانی که نباشد ز کسی نام و نشان

در جهانی که نباشد ز کسی نام و نشان

قدسی از گفته شیوا اثری مارا بس

قدسی از گفته شیوا اثری مارا بس

همچو خورشید به عالم نظری ما را بس

نفس گرم و دل پر شرری مارا بس

در شب هجر امیده سفری مارا بس

در شب هجر امیده سحری مارا بس

در شب هجر امیده سحری مارا بس
--:--
--:--