آهنگ چارپاره سحر محمدی

چارپاره

سحر محمدی

چه شود به چهره زرد من نظری برای خدا کنی
که اگر کنی همه درد من به یکی نظاره دوا کنی
تو شهی و کشور جان توراست
تو مهی و ملک جهان توراست
ز ره کرم چه زیان توراست که نظر به حال گدا کنی
ز تو گر تفقد و گر ستم بود این عنایت و آن کرم
همه از تو خوش بود ای صنم چه وفا کنی چه جفا کنی
--:--
--:--