آهنگ فقط شبیه خودتی بنیامین

فقط شبیه خودتی

بنیامین


تموم این شهر میدونن که بدجوری دوست دارم
که بدجوری گرفتارم
الهی قربونت برم من هنوزم منتظرم
تورو به دستت بیارم

توووو
شانس بزرگ همه عمر من اون که تویی فقط شبیه خودتی
توووو
برگ برنده مال من اونکه همون که تویی فقط شبیه خودتی
بیای توی فال خودم فقط بشی مال خودم
تا که حسودی بکنم خودم به این حال خودم

توووو
شانس بزرگ همه عمر من اون که تویی فقط شبیه خودتی
توووو
برگ برنده مال من اونکه همون که تویی فقط شبیه خودتی
--:--
--:--