آهنگ حواسم به توئه بنیامین

حواسم به توئه

بنیامین

تو یه ماه نگاه به راه منو نمی بینی و نمیشنوی آه منو
نمیشه همیشه دل به خواه منو
تو که هفته به هفته به هفته منو حیف اون همه روزای رفته منو
فراموش کنی رفته به رفته منو

حواسم به توئه هوا سمت توئه
هوا سمتی که برسم به توئه
آخه بی نفسم نفسم به توئه
حواسم به توئه هوا سمت توئه
هوا سمتی که برسم به توئه
آخه بی نفسم نفسم به توئه

توی ماه نگاه به راه منو نمی بینی و نمیشنوی آه منو
نمیشه همیشه دل به خواه منو
تو که هفته به هفته به هفته منو حیف اون همه روزای رفته منو
فراموش کنی رفته به رفته ی هفته به هفته ی رفته منو

اون که هی گیر و پیگیر گیر منم
اون که هی هیجان داره دیره منم
اون که هی میره داره بمیره منم
اون که هی داره میره بمیره منم

حواسم به توئه هوا سمت توئه
هوا سمتی که برسم به توئه
آخه بی نفسم نفسم به توئه
حواسم به توئه هوا سمت توئه
هوا سمتی که برسم به توئه
آخه بی نفسم نفسم به توئه
توی ماه نگاه به راه منو نمی بینی و نمیشنوی آه منو
نمیشه همیشه دل به خواه منو
تو که هفته به هفته به هفته منو حیف اون همه روزای رفته منو
فراموش کنی رفته به رفته ی هفته به هفته ی رفته منو
--:--
--:--