آهنگ رویای جوانی محمد نوری

رویای جوانی

محمد نوری

اِی زیبای خدایی!! دور از یاران کجایی
من سرگردان به دریا… با اُمید رهایی
آه من تنهای تنهــــا!! کی بشکنی تو آوای مراا

اِی رویـــــای جوانی،،، اِی عشقِ آسمـــــانی
دل می گوید نهانی!! از عشقِ جاودانی
آه در این تیــــره گیها؛ روشنگری تو دُنیـــای مرا

اِی جــان و جانـــانِ من،،،!! شُعله بر جانِ من بی همتایی
من دیده بر راهِ تو! مست نگاهِ تو! تا بازآیــی

اِی جــان و جانـــانِ من،،،!! شُعله بر جانِ من بی همتایی
من دیده بر راهِ تو! مست نگاهِ تو! تا بازآیــی

ای مهتابِ بهــــــاران!! جان بَخشا همچــــو باران
کی خورشیدِ تو تابد،،، بر ما چشم انتظاران!
آه من تنهای تنهــــا!! کی بشکنی تو آوای مرااا؟

اِی رویـــــای جوانی،،، اِی عشقِ آسمـــــانی
دل می گوید نهانی!! از عشقِ جاودانی!
آه در این تیــــره گیها؛ روشنگری تو دُنیـــای مرا

اِی جــان و جانـــانِ من،،،!! شُعله بر جانِ من بی همتایی
من دیده بر راهِ تو! مست نگاهِ تو! تا بازآیــی

اِی جــان و جانـــانِ من،،،!! شُعله بر جانِ من بی همتایی
من دیده بر راهِ تو! مست نگاهِ تو! تا بازآیــی
کلمات کلیدی :
--:--
--:--