آهنگ پپرونی بُمرانی

پپرونی

بُمرانی

بیا بَرَم شکوه کن زِ
حالِ بد، لالای لالای
بنشین و هِی ناله کن
زِ عاقبتِ، لالای لالای
سَرت به شانه‌ام گذار و
هم‌گذار آن دو چشمِ تَر
که گشته‌ام دَر به دَر
به دَر به دَر، به دَر به دَر بعد می‌ریم پپرونی
دل خون، شاد و خندون
بعد می‌ریم تاب می‌خوریم
تو شهر آب می‌خوریم، زیر بارون
بعد می‌ریم نوکِ کوه قاف
اون بالای بالا با تِله کابین
بعد می‌ریم سُر می‌خوریم
تو شهر دور می‌خوریم، توی ماشین
بیا بَرَم لَم بده، دل به غم بده، لالای لالای
بیا بگو به آهِ دَم، بازدَم بده، لالای لالای
بیا بیا ناز کن، آواز کن، مِی بریز
بیا بیا و ساز کن
به نازِ خود زِ من گریز بعد می‌ریم پپرونی
دل خون، شاد و خندون
بعد می‌ریم تاب می‌خوریم
تو شهر آب می‌خوریم، زیر بارون
بعد می‌ریم نوکِ کوه قاف
اون بالای بالا با تِله کابین
بعد می‌ریم سُر می‌خوریم
تو شهر دور می‌خوریم، توی ماشین
بیا بَرَم شکوه کن زِ حالِ بد، لالای لالای
بنشین و هِی ناله کن زِ عاقبتِ، لالای لالای
بیا بَرَم لَم بده، دل به غم بده، لالای لالای
بیا بگو به آهِ دَم، بازدَم بده، لالای لالای بعد می‌ریم پپرونی
--:--
--:--