آهنگ مامان بمرانی

مامان

بمرانی

مامان
غصه نخور
همه چی درست می شه
مامان
غصه نخور
همه چی آروم می شه
بادو ببین
فریاد می کشه
بهجاش
خیابون پربرگتر می شه
جای پاهارو ببین روی برفا
همینطور دائم محوتر می شه
اگه هوا هم از اینم سردتر شه
ابر آسمون از این تیرهتر شه
باز دستامون با هم گرم میشه
غصهها یه کم سبکتر میشه
مامان
بیا بخندیم
مامان
بیا برقصیم
مامان
غصه نخور
مامان
دیگه غصه نخور
کلمات کلیدی :
--:--
--:--