آهنگ نرو بمان پالت

نرو بمان

پالت

شب سیاه و چشم بیدار
شب سیاه و سایه ی تار

شب سیاه و باد و باران
شب سیاه و ماه پنهان

شب سیاه و چشم بیدار
شب سیاه و سایه ی تار

شب سیاه و باد و باران
شب سیاه و ماه پنهان

نرو، بمان!

ما به سایه‌ های روی دیوار
ما به ابر‌ های تیره و تار

ما به کافه‌ ها و دود سیگار
ما به شب‌ های تار دل‌ بستیم

ما به خنده‌ های زیر بارون
ما به صبح باغ بهارون

ما به بیداریِ شبانه
ما به خواب روز‌ها دل‌ بستیم

بهار ما گذشته شاید
بهاره ما گذشته انگار

بهار ما گذشته شاید
گذشته‌ ها گذشته انگار

نرو، بمان!

شب سیاه و چشم بیدار
شب سیاه و سایه ی تار

بهار ما گذشته شاید
بهارِ ما گذشته انگار

شب سیاه و چشم بیدار
شب سیاه و سایه ی تار

بهار ما گذشته شاید
بهارِ ما گذشته انگار
کلمات کلیدی :
--:--
--:--