آهنگ ک مثل کوپول پالت

ک مثل کوپول

پالت

آ مثل آواز
قصه شد آغاز

ک مثل کپل
صحرا شده پر ز گل
گ مثل گردو
بنگر به هر سو
ب مثل بهار
فکر کن بسیار
پ مثل پسته
نباش خسته
م مثل موش
برخیز و بکوش
خ مثل خونه
نگیر بهونه
آ مثل آواز
قصه شد آغاز
کلمات کلیدی :
--:--
--:--