آهنگ مادر بنیامین

مادر

بنیامین

دارم تورو می عشقم و تو هم منو می عشقی و
تو قلب ِ مون پا میگیره
یه ماجرای ِ عشقی و
کار داره بالا میگیره نفسم حالا میگیره
اینکه تو هم بم بگی و
فک نمی کردم این یکی ِ
یهو
دل بده و این گره و یهو واکن
تو یهو دل بده و
این گره و
یهو واکن
کار ِ توئه همه کار ِ توئه
همه کارای ِ من
انتظار ِ توئه
همه چرخش من رو مدار ِ توئه
بیقرار ِ توئه
دلی که حالا دست برندار ِ توئه
دست کشیدن از عشقی
که کار ِ توئه
نه این کار ِ منه نه این کار ِ توئه
نه این کار ِ ....


جز تو ندارم کسی رو فقط به من می حسی و
میخوام با تو داشته باشم
این ارتباط ِ مرسی ِ و
دل بده و این گره و
یهو واکن
تو ...
کار ِ توئه همه کار ِ توئه
همه کارای ِ من
انتظار ِ توئه
همه چرخش من رو مدار ِ توئه
بیقرار ِ توئه
دلی که حالا دست برندار ِ توئه
دست کشیدن از عشقی
که کار توئه
نه این کار ِ منه نه این کار ِ توئه
نه این کار ِ ....


آخر منو میکشی و میمیرم از این خوشی و
میبینی این خودکشی ِ و
یهو
دل بده و
این گره و
یهو واکن
تو ...
یهو دل بده و این گره و یهو واکن
تو ...
کار ِ توئه همه کار ِ توئه
همه کارای ِ من
انتظار ِ توئه
همه چرخش من رو مدار ِ توئه
بیقرار ِ توئه
دلی که حالا دست برندار ِ توئه
دست کشیدن از عشقی
که کار ی توئه
نه این کار ِ منه نه این کار ِ توئه
نه این کار ِ ....
--:--
--:--