آهنگ عاشق علیرضا عصار

عاشق

علیرضا عصار

یک طرف، فتنهٔ زیبائی تو

یک طرف هم، این دله بی‌همه‌چیز

من بهم میریزم از، غصه تو

بعد از این، دیگه منو بهم نریز

دلهره دارم از این که یک شبی

دست من، پنجر رو باز کنه

ببینم ماه شدی، حتی خدا

تورو با عشق برانداز کنه

جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنت، داره منو می‌کشه

جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنت، داره منو می‌کشه

همهٔ، وجودم امشب عشقه

تو که هستی, حس خوبی دارم

لحظه رامه، خونه امن; راحت باش

من غم هاتو پشت در میزارم

جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنت، داره منو می‌کشه

جای تو تو قلبمه، حال من با تو خوشه، ترس از دست دادنت، داره منو می‌کشه
--:--
--:--