آهنگ به باد ده کاوه آفاق

به باد ده

کاوه آفاق

تمام هستیت را به باد ده
تمام هستیت را به باد ده
تمام هستیت را به باد ده
تمام هستیت را به باد ده
خالیه خالیست وجودم
این وجود خالی را به باد ده
من که هیچ ندارم جز یه بودن
این بودن جز را هم به باد ده
به باد ده
به باد ده
به باد ده
به باد ده
این خیابانها غریبند
این هوای خمار را به باد ده
سقفهای این خانه ها سیاهند
این آسمان آهنی را به باد ده
به باد ده
به باد ده
به باد ده
به باد ده

این خیابانها غریبند
این هوای خمار را به باد ده
سقفهای این خانه ها سیاهند
این آسمان آهنی را به باد ده
تمام هستیت را به باد ده(2)
به باد ده (4)
به باد ده
به باد ده
به باد ده
--:--
--:--