آهنگ بشنو میلاد درخشانی

بشنو

میلاد درخشانی

در گذار از شب، آسمان پنهان نیست
تنها من، سکوت شب و رویایی که باقیست

در خیال من واژه ها می خوانند
بشنو، بشنو، بشنو همه حرفایی که دارند
همه حرفایی که دارند

جدا از یادت نمانده همراهم
تو را من هر لحظه، به هر ساعت می خوانم

در نگاه من شوق دیدن می بارد
من تنها با سکوت راه همراهم

در خیال من واژه ها می خوانند
بشنو، بشنو، بشنو همه حرفایی که دارند
همه حرفایی که دارند

جدا از یادت نمانده همراهم
تو را من هر لحظه، به هر ساعت می خوانم
--:--
--:--