آهنگ اگه بازم بیای رضا شیری

اگه بازم بیای

رضا شیری

اگه بازم بیای
قول میدم تموم شهرو از صدای خندمون
خسته کنم

اگه بازم بخوای
قسم میخورم مثل قدیم باز تورو
وابسته کنم

من خسته شدم
انگار همه درا به روم بسته شدن
من خسته شدم

میخوام بیای جوری عاشق بشم
تموم شهر از رو برن
نگو بد بود دلم

آخه شده قفس دنیا برام
من هنوز همون ورام
پرسه میزنم با یادت

آخه دیوونه دیگه جز تو کی
میتونه که عاشق کنه
دنبال تو دارم میام
پای پیاده

آخه شده قفس دنیا برام
من هنوز همون ورام
پرسه میزنم با یادت

آخه دیوونه دیگه جز تو کی
میتونه که عاشق کنه
دنبال تو دارم میام
پای پیاده

اگه بازم بیای دوباره پای پیاده
زیر بارون باهم قدم میزنیم
اگه بازم بیای قول میدم تا همیشه
در گوش هم حرفای خوب میزنیم

آخه شده قفس دنیا برام
من هنوز همون ورام
پرسه میزنم با یادت

آخه دیوونه دیگه جز تو کی
میتونه که عاشق کنه
دنبال تو دارم میام
پای پیاده

آخه شده قفس دنیا برام
من هنوز همون ورام
پرسه میزنم با یادت

آخه دیوونه دیگه جز تو کی
میتونه که عاشق کنه
دنبال تو دارم میام
پای پیاده
--:--
--:--