آهنگ از ماست که بر ماست شهرام شکوهی

از ماست که بر ماست

شهرام شکوهی

یکی هرچی داشتو به طوفان سپرد
یکی آبروشو سره هیچ برد
یکی با هوس هرچی بودو شکست
یکی هم نشست و فقط غصه خورد

دروغ شد واسشون مثل حرف راست
نمیدونن این جاده بی انتهاست
دیگه یادشون رفته کی هستن و
نمیدونن این اشتباه از کجاست
نمیدونن این اشتباه از کجاست

از ماست که بر ماست
گمشدیم و پیداست
این نفرت و اندوه
از سردی دل هاست

از ماست که بر ماست
این عشق ها بی معناست
اگه تلخی مجنون
شیرینی لیلاست

از ماست که بر ماست
از ماست که بر ماست

یکی با یه احساس دیوونه رفت
یکی هم مسیرش رو وارونه رفت
عجب حسرتی شد برای همه
چه روزای خوبی از این خونه رفت

نشستیم و گفتیم خواست خداست
ولی این بهانست حقیقت کجاست
تا کی خود فریبی که تقدیر بود
حقیقت همینه که تقصیر ماست
حقیقت همینه که تقصیر ماست

از ماست که بر ماست
گمشدیم و پیداست
این نفرت و اندوه
از سردی دل هاست

از ماست که بر ماست
این عشق ها بی معناست
اگه تلخی مجنون
شیرینی لیلاست

از ماست که بر ماست
از ماست که بر ماست
--:--
--:--