آهنگ دل دیوونه شهرام شکوهی

دل دیوونه

شهرام شکوهی

دل دل دل ِ دیوونه
کی قدر ِ تو رو می دونه
عشق نیست
حال تو ویرونه
اون که تو دلم جاشه
با عشقی که تو چشماشه
ای کاش مال من باشه

این دل مال تو بود
اما از تو چه سود
وای از رفتن تو
از دنیای حسود

عاشقت
تماشا کن مرا گاهی
تا دلت شاید
سوی من آید
اگر خواهی
تا عشق آید به هر راهی

دل دل دل ِ دیوونه
کی قدر ِ تو رو می دونه
عشق نیست
حال تو ویرونه
اون که تو دلم جاشه
با عشقی که تو چشماشه
ای کاش مال من باشه

دل دل دل ِ دیوونه
کی قدر ِ تو رو می دونه
عشق نیست
حال تو ویرونه
اون که تو دلم جاشه
با عشقی که تو چشماشه
ای کاش مال من باشه

این دل مال تو بود
اما از تو چه سود
وای از رفتن تو
از دنیای حسود

عاشقت
تماشا کن مرا گاهی
تا دلت شاید
سوی من آید
اگر خواهی
تا عشق آید به هر راهی

دل دل دل ِ دیوونه
کی قدر ِ تو رو می دونه
عشق نیست
حال تو ویرونه
اون که تو دلم جاشه
با عشقی که تو چشماشه
ای کاش مال من باشه
--:--
--:--