آهنگ گلنار علی زند وکیلی

گلنار

علی زند وکیلی

گلنار گلنار
کجایی که از غمت ناله میکند عاشق وفادار گلنار گلنار
کجایی که بی تو شد دل اسیرغم دیده ام گهربارگلنار گلنار
دمی اولین شب آشنایی و عشق ما به یاد آر گلنار گلنار
در آن شب تو بودی و عیش و عشرت و آرزوی بسیار
چه دیدی از من حبیبم گلنار
که دادی آخر فریبم گلنار
نیابی ای کاش نصیب از گردون
که شد ناکامی نصیبم گلنار
بوَد مرا در دل شب تار آرزوی دیدار
تا به کی پریشان
تا به کی گرفتار
یا مَده مرا وعده وفا راز خود نگهدار
یا به رویِ من خنده هابزن قلب من به دست آر
چه دیدی از من حبیبم گلنار
که دادی آخر فریبم گلنار
نیابی ای گل نصیب از گردون که شد ناکامی
نصیبم گلنار
لب خود بگشا
به سخن گلنار
دل زارم را، دل زارم را
مشکن گلنار
نشودی عاشق، نشودی عاشق
ز کجا دانی
چه کشد هر شب دل من گلنار
گلنار گلنار گلنار
--:--
--:--