آهنگ همهمه کاوه آفاق

همهمه

کاوه آفاق

همه روزی آمدند و روزی رفتند
همه روزی ماندند و روزی گذشتند
همه بی تو رفتند تو بی همه رفتی
دور خورشید گشتند و تو توی شب خواندی
ای وای از این همهمه ی دوران
ناکام عمری رفت بی سر انجام
ای وای از این همهمه ی دوران
ناکام عمری رفت بی سر انجام

همه در یاد ماندند و تو هرزه در باد
همه آرام بودند و تو اهل فریاد
همه بیدار بودند و تو غرق در خواب
همه در یاد دیدند و تو نقش بر آب
ای وای از این همهمه ی دوران
ناکام عمری رفت بی سر انجام
ای وای از این همهمه ی دوران
ناکام عمری رفت بی سر انجام
--:--
--:--