آهنگ حس کاوه آفاق

حس

کاوه آفاق

دیگه حسش نیست با این که میگم حالم بد نیست
و میگم اوضام شد بیست دیگه حسش نیست
دیگه حسش نیست چون من مثل تو تنها خستم
پر از انواع دردم دیگه حسش نیست
از جات باز پاشو جنگ و نباز حستو از نوع بازم بساز
باز پاشو جنگ و نباز حستو از نوع بازم بساز بساز
دیگه حسش نیست حتی بسازی تندیس از درد
دیگه جالب نیست اصلا دیگه حسش نیست
دیگه حسش نیست چون من پی عمری ریسک کنم
یه عمری جنگ این تن دیگه حسش نیست
از جات باز پاشو جنگ و نباز حستو از نوع بازم بساز
اگه آتلانتیست رو هم بدنش به من روحم
دیگه مهم نیست کلا دیگه حسش نیست
دیگه حسش نیست با این که میگن حالم بد نیست
و میگن اوضام شد بیست دیگه حسش نیست
جنگ و نباز حسش نیست
از جات پاشو جنگ و نباز حستو از نوع بازم بساز
کلمات کلیدی :
--:--
--:--