آهنگ نقاشی د ویز

نقاشی

د ویز

یکی تو کوچه فریاد میزنه
یکی آروم تو چاه می پره
کو دستات کو آرامشم

کو موهات سرا پا خواهشم
گمشده
از تو تا به رویا
یک پل میزنم
روشن میشه فردا
بازم می برم

شکسته شد انگشت های مداد رنگی ام
میان بغض, میان آه, بین ما

مرگ داره در رو میزنه
نقاشی هام رو باد میبره

کو موهات سرا پا خواهشم
گمشده
از تو تا به رویا
یک پل میزنم
روشن میشه فردا
بازم می برم
کلمات کلیدی :
--:--
--:--