آهنگ میرم بالاتر کامنت

میرم بالاتر

کامنت

بدوم من تا کی ؟
میرسم یا میافتم باز
از هر طرف میرم و برمیگردم من

تو هم میبینی یا نه ؟
میان و میرن باز
سایه ها و صداها تو فکر من

تو هم میبینی یا نه ؟
دوره من پیچیدن
شاخهء درخت ها عین گردنبند

بدوم من تا کی ؟
میرسم یا میافتم باز
از هر طرف میرم و برمیگردم من

تو میبینی ؟
که میدوم من
من رد میشم از دور و دورتر
میرم بالا و بالاتر

تو میبینی ؟
که نیستم من
تو دید تو

من میگذرم از
از سایه ها
که بودن دور من

من میگذرم از من
از نیست
از ترس
و میرم بالاتر
میرم بالاتر

شاید ببینن نیستم
من هستم همینجا
دور از تو
دور از من

تو هم میبینی یا نه ؟
میان و میرن باز
سایه ها و صداها تو فکر من

تو میبینی ؟
که میدوم من
من رد میشم از دور و دورتر
میرم بالا و بالاتر

تو میبینی ؟
که نیستم من
تو دید تو

من میگذرم از
از سایه ها
که بودن دور من

من میگذرم از من
از نیست
از ترس
و میرم بالاتر
میرم بالاتر

تو میبینی ؟
که نیستم من
تو دید تو

من میگذرم از
از سایه ها
که بودن دور من

من میگذرم از من
از نیست
از ترس
و میرم بالاتر
میرم بالا
کلمات کلیدی :
--:--
--:--