آهنگ اطراف ما کامنت

اطراف ما

کامنت

اطراف ما تا دور از ما
همه چی همونطور بوده و هست

راه های بین ما
تصویر ذهن ما هم

فاصلهء زمین تا آسمون
بارش برف و بارون

روزها ماه ها
فصل ها سال ها بوده و هست
تا هست این چنین
دور و اطراف ما
بر ماست برسیم به نرسیده ها
از هر در
از هر راه

اطراف ما تا دور از ما
همه چی همونطور بوده و هست

راه های بین ما
تصویر ذهن ما هم

تا هست این چنین
دور و اطراف ما
بر ماست برسیم به نرسیده ها
از هر در
از هر راه

نگاه تو هم عین من
دیگه پیگیر رابطه ای نیست

راه ها بین ما اما
ما نشستیم میگیم فاصله ای نیست

همه چیز همونطور بوده و هست
بجر ما
جر ما

پس تو بگو کی درها رو بست
رو به ما
رو به ما

شاید تو
شاید من
شاید ما

اطراف ما تا دور از ما
کلمات کلیدی :
--:--
--:--