آهنگ دور محمد نوری

دور

محمد نوری

دَستهــایم تُهــی از روز است چَشمهــایم تُهی از شَبنــم
و تو در تیرگی قَلعه ی شب در دوور!! تُهی از خویشی
تُــهی از خویشی و تُــهی از من

آفتابی که در این دَشت؛ به ما بوسه نَواخت
گُم شده!! گُم شده!! در پسِ دیوار غُروب
دَستهایـم تُهـی از روز است چَشمهـایم تُهی از شبنـم

آسمانی که در این دشت؛ به ما باران ریخت!
رَخت بر بسته و رفته است!! غَریـــب
آسمانی که به ما باران ریخـــت آسمانی که به ما باران ریخـــت

دَستهــایم تُهــی از روز است چَشمهــایم تُهی از شَبنــم
و تو در تیرگی قَلعه ی شب در دوور!! تُهی از خویشی
تُــهی از خویشــــی و تُــهی از مـــــــن
کلمات کلیدی :
--:--
--:--