سیاوش قمیشی تک آهنگ ها

تک آهنگ ها

17 آهنگ 1:001:27 دقیقه
شروع
اشتراک گذاری
#عنوان
حسرت
03:30
خستگیا
03:45
پرنده
03:21
پرواز
03:29
ببخش
03:47
مرهم
03:43
پوچ
03:40
محبت
03:55
تهران
03:25
تردید
03:53
گذشت
03:59
سرنوشت
03:47
مسیر
03:19
گلی جان
03:43
جوونه
03:40
نوازش
02:54
رفیق
03:37
--:--
--:--