آهنگ یه بار دیگه اشتباه کن بنیامین

یه بار دیگه اشتباه کن

بنیامین

اگه میتونی خودت و برسون
دارم نفس نمی کشم
اما پامو پس نمی کشم
من از تو دست نمی کشم

دستمو بگیر که دارم می میرم
دست هاتو می خوام بگیرم
دارم می افتم بگیرم
من دارم از دست میرم

یه بار دیگه اشتباه کن
دوباره به چشمام نگاه کن

یه بار دیگه اشتباه کن
دوباره به چشمام نگاه کن

یادت باشه نگاهت و دوست داشتم
اولین اشتباهت و دوست داشتم

یادت باشه نگاهمو دوست داشتی
آخرین اشتباهم و دوست داشتی
--:--
--:--