آهنگ چند متر مکعب عشق بنیامین

چند متر مکعب عشق

بنیامین

ما به هم محکومیم مثه
مثه ما دوتا به هم مثه
مثه دوتا بی گناه مثه
مثه دوتا متهم

ما به هم محکومیم مثه
مثه آه بعد گناه
مثه این جرم عزیز مثه
مثه عشق تو یه نگاه

حال مه ویرانه ی تو ویران
روی موجا رفت گل عشق ما

کی هست که از ما خبر داره
از دل دریا گلُ برداره

مثه خطای ریل راه آهن
مثه اجبار تن به پیراهن
مثه حس تنهایی آهنگایی که با ما همراهن گاهن
متولد یه روز و یک ماهن
مثه یه لحظه خیلی کوتاهن
مثه احساس حس لمس دست گلی که بهم دادی اشتباهن

حال مه ویرانه ی تو ویران
رو موجا رفت گل عشق مان

کی هست که از ما خبر داره
از دل دریا گلُ برداره
--:--
--:--