آهنگ پدرخوانده معین زد

پدرخوانده

معین زد

یـــــــه روزی قــــــول دادم که نذارم

کـــــــسی آرامشـــــــو از تو بگیره

چـــــه خوبه تو نمیتونی ببــــــینی

که دســــــــتم داره آروم به سمت ماـشـــــه میــــــره

تو این قصه اگه تو شـــــهروندی

واســــــم سخته پدرخــــــونده بمونم

نمیخــــــــــوام که شکســــــــتت رو ببینم

حالا که ماشــــــــه رو من میچکونم

نگــــــــــاه کن حال این شهــــــــرو جنونم دیدنــــــــی کرده

همه میگن پدرخونده واسه چـــــی خـــــــودزنی کرده

نگاه کن مردم از عشقـــــت نگاه کن صحنه سازی نیست

حتی اگه بگم اینـــــــکار تو قانونای بازی نــــــــیست

کســــــــی که جونــــــشو واسه تو داده

میتـــــــونه تا ابد خـــــــوشبخت باشه

میتـــــوـنه صد دفعـــــــه واست بمیره

آدم حتی اگه جـــــــــون سخت باشه

دلم میــــــخواست هـــــــــمدست تو باشم

نذارم ترس تو قلبـــــــت بشــــــینه

دلم میــــــخواست این قصه تمـــــوم شه

یکی• نقـــــــــشارو از اول بچـــــــــین

نگــــــــــاه کن حال این شهــــــــرو جنونم دیدنــــــــی کرده

همه میگن پدرخونده واسه چـــــی خـــــــودزنی کرده

نگاه کن مردم از عشقـــــت نگاه کن صحنه سازی نیست

حتی اگه بگم اینـــــــکار تو قانونای بازی نــــــــیست
کلمات کلیدی :
--:--
--:--