آهنگ دیوانه ام آری معین زد

دیوانه ام آری

معین زد

سرگشته محضیم و در این وادی حیرت
عاقل تر از آنیم که دیوانه نباشیم

تویی به جای همه هیچکس ولی به جای تو نیست
تو خود تمام منی اما من تمام تو نیستم
دیوانه ام آری شب های بیداری
یاد تو میوفتم اما تو بیزاری از من
بیزاریم حسیس باعث خوشحالی
این که به من داری حتی تنفری خالی

دیوانه ام آری دیوانه ام آری
دیوانه دوست دارم دیوانه دوست داری
دیوانه ام آری دیوانه ام آری
دیوانه دوست دارم دیوانه دوست داری

میگن دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید
یا من یا تو دیوانه نبودی شاید

نبودی جای منو من جای تو غم خوردم
آرامشم بودی رفتی ابرا به هم خوردن
رعدی زد و بارید چشم چشمه ای جاری
شیرین ترین تلخی چقد زیبا تو میرفتی
راه رفتنت زیباست ترکم بکن بی رحم
تو از برم میری منم قربان تو میرم

دیوانه ام آری دیوانه ام آری
دیوانه دوست دارم دیوانه دوست داری
دیوانه ام آری دیوانه ام آری
دیوانه دوست دارم دیوانه دوست داری

دیوانه ام آری
دیوانه دوست دارم دیوانه دوست داری
--:--
--:--