آهنگ هیچ در هیچ چارتار

هیچ در هیچ

چارتار

هیچ در هیچ بپرس که جوابت اینجاست
ساغر و باده ببین رگ خوابت اینهاست
هیچ در هیچ بپرس که جوابت اینجاست
ساغر و باده ببین رگ خوابت اینهاست
لب خشکیده شب ناشکیبانه هنوز
بوسه ای می طلبد از لب روشن روز
لب خشکیده شب ناشکیبانه هنوز
بوسه ای می طلبد از لب روشن روز
تیر صیادان مست به خطا خواهد رفت
جاده طی شد بی سبب به کجا باید رفت ؟
جاده طی شد بی سبب به کجا باید رفت ؟
لب خشکیده شب ناشکیبانه هنوز
بوسه ای می طلبد از لب روشن روز
لب خشکیده شب ناشکیبانه هنوز
بوسه ای می طلبد از لب روشن روز
تیر صیادان مست به خطا خواهد رفت
جاده طی شد بی سبب به کجا باید رفت ؟
هیچ در هیچ بپرس که جوابت اینجاست
به خطا خواهد رفت
ساغر و باده ببین
جاده طی شد بی سبب
--:--
--:--